ОПИК BG16RFOP002-2.092

ОПИК BG16RFOP002-2.092

На 21.12.2020 г. КЛУБ МАГЕЛАН ООД стартира изпълнението на проект за преодоляване липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID – 19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Цел на процедурата : осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

Очаквани резултати : Предоставяне на подкрепа на за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.092-0061-C01
Проектът се реализира в рамките на 3 месеца в периода 21.12.2020г. - 21.03.2021г.
Обща стойност на проекта : 293 374.50 лв., от които  249 368.32 лв.
европейско (85%) и  44 006.18 лв. национално съфинансиране (15%).